Sòls contaminats

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente

Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Real Decreto 9/2005, relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados

Las actividades que se consideran, a priori, potencialmente contaminadoras del suelo son las indicadas en el Anexo de este Real Decreto, donde están listadas según su CNAE93 (Rev.1), se trata, básicamente de aquellas que manipulan cantidades significativas de productos químicos orgánicos o metálicos que són posibles tóxicos.

La Llei de Residus 22/2011

La Ley de Residuos 22/2011 ha venido a sustituir la Ley 10/1998. La ley adapta el marco legal a las nuevas condiciones de gestión de residuos que habían sido aprobadas por la Directiva Marco de Residuos 98/2008, incluyendo algunas mejoras sobre la definición y gestión de los residuos, peligrosos o no, que no representarán grandes cambios operacionales o procedimentales para muchas personas y empresas pero que, posiblemente puedan mejorar el marco en el que algunas de estas actividades se estaban llevando a cabo.

Sòls Contaminats

Amb l'aprovació de la Llei de Residus i Sòls Contaminats, s'han incorporat alguns canvis a la seva gestió que faciliten un millor control dels sòls contaminats i permet responsabilitzar al causant de la contaminació de la seva recuperació, salvaguardant els interessos dels propietaris del sòl i facilitant la participació de les Administracions responsables en aquestes operacions, sense que això pugui representar un ajut indirecte als propietaris dels sòls contaminats.

Auditories Ambientals de Propietats -Due Diligence-

Les Auditories Ambientals de Propietats són una eina d'investigació objectiva que permet informar als clients dels riscs econòmics derivats de la contaminació del sòl o les aigües ocasionades per les operacions efectuades a una propietat, i de les responsabilitats ambientals que s'en puguin derivar, tot això abans de procedir a la compra, venda, lloguer o adquisició d'una propietat. Un dels principals objectius és que permeten identificar l'estat dels Sòls i establir els costos del Tractament de Sòl necessari o la seva gestió com a Terra Contaminada. En el cas de l'adquisició d'un terreny és molt important, abans de taxar el seu valor urbanístic o determinar el seu preu en el mercat, conèixer quin cost pot tenir les actuacions i millores a incorporar per a poder aprofitar-ho pels usos prevists, o el que poden representar les responsabilitats, finalment econòmiques de les que s'haurà de fer càrrec el seu propietari.
Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Sòls contaminats