Pèl·let

Aprovada l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya

L'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya proposa emprar recursos naturals disponibles per a millorar, tant la dependència energètica com reduir l'impacte ambiental i les causes del canvi climàtic global. L'estratègia aprovada intenta evitar que l'aposta energètica no afecti a altres usos fundamentals com fora els usos alimentaris i protectors.

Obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de la traçabilitat.

L’aprofitament de la biomassa com a font d’energia renovable és una oportunitat per dinamitzar les economies locals i en especial la del món rural, crear nous llocs de treball, incentivar la gestió forestal i diversificar l’economia agrària.

Ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible

L'Ordre AAM/147/2012 modifica l'anteriorment vigent Ordre AAM/251/2011 i adapta les modificaciones introduïdes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions el Decret legislatiu 37/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la revisió que, relativa als ajuts de minimis va fer la Comissió Europea i el Reglament (CE)1698/2005, del Consell, de 20 d

Manteniment d'Instal·lacións de combustió de sòlids (Fusta, Llenya, Estella i Pèl·lets)

Les llars de foc i calderes de combustió de sòlids han de comptar amb un programa de manteniment que permeti mantenir la seva eficiència en la combustió de la biomassa amb la que s'alimenta i ho faci de forma segura. Entre els elements més importants per aconseguir una correcta combustió de la fusta destaca el flux de gasos, tant d'entrada com de sortida.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Pèl·let