Tractament d'Aigua

La presència de sals a les aigües limita la seva utilització de boca, així el REAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà identifica en el seu annex I les propietats físiques y microbiològiques que han de complir les aigües potables en el punt de consum. Per la seva part, el Decret 93/2005 identifica les condicions que han de complir les aigües regenerades pel seu ús en diferents aplicacions.

Donat que la qualitat de les aigües naturals no sempre permet aconseguir assolir les condicions estipulades és necessari procedir al seu tractament previ. En el cas que els responsables de l'incompliment siguin els paràmetres microbiològics, la cloració de l'aigua pot ser suficient, malgrat que no sempre necessària. En canvi, si la causa de la manca de potabilitat és la presència de sals dissoltes, aquestes han de ser tractades amb tecnologies específiques, quina selecció és realitzada pels tècnics de COMEI atenent a les característiques de l'aigua a tractar.

El tractament de les aigües amb sals dissoltes pot fer-se mitjançant l'ús o combinació de les següents tecnologies:

  • Microfiltració
  • Ultrafiltració
  • Nanofiltración
  • Òsmosis Inversa
  • Electrodiàlisi
  • Evaporació.

Els costos, requeriments energètics i especificacions de les aigües a tractar i produir depenent de la tecnologia aplicada, obtenint-se uns preus d'aigua produïda inferiors a 0,30 €/m3.

El quadre següent permet observar les característiques diferencials de els sistemes indicats:

 

  Sistema de tractament Resistència a la matèria en suspensió de l'aigua aportada Característiques del producte Objectiu
Microfiltració Filtració tubular Alta El diàmetre del porus, superior a 0,1 micres, permet reduir la terbolesa a més d'eliminar els bacteris. Pretractament o obtenció d'aigua clara, sense requeriments de salinitat.
Filtració en fibra buida Baixa
Filtració espiral Baixa
Ultrafiltració Filtració tubular Alta El diàmetre de porus, de 0,004 a 0,1 micres, permet eliminar bacteris, col·loïdes i proteïnes, i en part també els virus Pretractament o obtenció d'aigua regenerada utilitzable en sistemes oberts.
Filtració en fibra buida Baixa
Filtració espiral Baixa
Nanofiltració Filtració espiral Baja Permet l'obtenció d'aigua ablanida i l'eliminació de compostos orgànics. Reutilització o reciclatge de l'aigua en processos industrials sensibles.
Electrodiàlisi Membranes planes Moderada Permet obtenir un 90% de l'aigua aportada, lliure del 90% de les sals

 

Econòmicament rentable en el cas de salinitats inferiors a 3 g/l, o amb excés de Carbonats, Sulfats o Silicats a les aigües aportades.
Òsmosi Inversa Filtració en fibra buida

Baixa

Permet obtenir el 80% de l'aigua aportada amb característiques d'ultrapura. Aplicable a salinitats superiors a 3 g/l (a major concentració major cost energètic)
Filtració espiral Baixa
Evaporació Aportació d'energia No li afecta La recuperació d'aigua sol ser reduïda (50-80%). Els compostos volàtils podrien passar a l'aigua produïda. El cost energètic pot ser elevat, pel que és aplicable a aigües amb salinitat superior a 30 g/l

Donat que són moltes les variables que intervenen en el procés de presa de decisions, que depenen tant de l'entorn ambiental i econòmic en el que es desenvolupi l'actuació, com de la qualitat de l'aigua aportada i produïda i de l'ús a que es destinarà, COMEI, S.L. es posa a la seva disposició per analitzar la millor solució pel tractament de les seves aigües, sigui per aportació o amb l'objectiu d'aconseguir l'abocament "0", gràcies a la reutilització integral de l'aigua utilitzada en els processos industrials.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .