Terra Contaminat

Si cap dels mètodes de Tractament de Sòl no és efectiu o les característiques de l'actuació els impedeixen, la única via de gestió del Terra Contaminat és la seva extracció i tractament com a Residu.

En aquest cas, i gràcies a la Investigació efectuada i atenent a les característiques dels residus a gestionar es determina, per a cada zona de la parcel·la afectada:

  • La maquinària a emprar per a la seva Excavació.
  • Els equips de pretractament, tractament i/o separació necessaris.
  • Els vehicles destinats al transport
  • El volum de Terra Contaminat a gestionar diàriament.
  • La destinació més adequada de tots els Residus obtinguts atenent a les seves característiques.

Es procedeix a l'Excavació de la zona afectada aplicant les mesures de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors sota supervisió de tècnics de COMEI, aquesta supervisió permet:

  • Actuar immediatament davant de la presència d'elements ocults (Tancs i dipòsits soterrats, zones d'emmagatzematge de residus o productes perillosos, canonades ...) gestionant de forma immediata i adequada els residus identificats.
  • Programar les operacions de càrrega i transport dels residus a les seves destinacions finals.
  • Assegurar el compliment de la normativa ambiental aplicable a la manipulació, càrrega, transport i disposició del residu excavat.

Finalitzada l'actuació es lliurarà un resum en el que es descriurà la gestió efectuada amb cada tipologia de residu, els mitjans de transport, tots ells autoritzats, emprats per l'enviament als centres de tractament, valorització o disposició, certificant totes les operacions.

La qualitat resultant del sòl ha de complir amb els límits establerts per la reglamentació aplicable.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .