Taxes ambientals

Les taxes ambientals aplicables a la utilització de recursos naturals i la generació de corrents residuals es resumeixen en el quadre seguent. En ell hem incorporat els procediments més habituals, si no troba el que li correspón, consulti'ns-ho per tal que s'ho indiquem i el tramitem si s'escau.

En determinats casos existeixen variables que poden fer variar, i de forma important, l'import de la taxa, és per tant molt necessari un correcte assessorament per a dissenyar o realitzar les actuacions necessàries per beneficiar-se de les deduccions existents.

Totes les taxes estan sotmeses a l'IVA corresponent.


Gestió Ambiental

Sol·licitud de distintiu de garantia de qualitat ambiental 341,25 €
Renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental 227,55 €

Obtenció de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea

341,25 €

si és microempresa o una PYME:

 221,85 €

de països en desenvolupament:

255,95 €

Ambdues condicions anteriors:

202,00 €

microempresa del sector allotjament:

  202,00 €

Obtenció de l'Autorització ambiental d'activitats

(no inclou la declaració d'impacte ambiental)

3,377,90 € per als codis d’activitat 11.1 de l’annex I.1 i I.2

2.246,95 € per als codis d’activitat restants dels annexos I.1 i I.2

Modificació de l'autorització ambiental d'activitats

(no inclou la declaració d'impacte ambiental)

1.689,05 € per als codis d’activitat 11.1 de l’annex I.1 i I.2

4.283,75 € per als codis d’activitat restants dels annexos I.1 i I.2

Revisió de l'autorització ambiental d'activitats i als procediments d'autorització ambiental d'activitats existents

1.689,05 € per als codis d’activitat 11.1 de l’annex I.1 i I.2
2.246,95 € per als codis d’activitat dels annexos I.1 i I.2.

Declaració d’impacte ambiental (cas general) 3.393,20 €
Declaració d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a llicència que s'incloguin en l'epígraf 11.1. de l'annex II de la Llei 20/2009 2.036,80 €
Resolució que determina la no-necessitat de sotmetre un projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’un projecte de l’annex II del Reial decret legislatiu 1302/1986 1.839,95 €
Informes tècnics d’avaluació de programes de restauració d’activitats extractives 210,40 € + 42,25 €/ ha
Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l’explotació d’activitats extractives 136,90 €

 

Gestio de la qualitat de l'aire

Autorització d’emissió de gasos
amb efecte hivernacle
299,15 € + 99,45 € per establiment addicional
Validació dels informes verificats de les emissions de gasos
amb efecte hivernacle
247,40 €


Gestió de l'aigua

Concessió per l'aprofitament d'aigües superficials

Cabal: m3/any Taxa per nou aprofitament
< 7.000 312,12 €
7.000 a 10.000 520,20 €
10.001 a 25.000 1.040,40
25.001 a 50.000 1.560,60 €
50.001 a 100.000 2.080,80 €
100.001 a 200.000 3.121,20 €
> 200.000 3.641,40 €

La renovació d'una concessió merita una taxa del 50% de la corresponent a una nova concessió, i la transmissió d'una vigent del 80%.

 

Autorització per abocament d'aigües residuals

Destí Origen Cabal Individual Agrupació
Mar   -- 1.560,60 € 2.080,80 €
Llera pública Industrial   1.040,40 € 2.080,80 €
  Sanitari >6.000 m3/any 1.040,40 € 2.080,80 € 
  Sanitari <6.000 m3/any 300,00 € 2.080,80 € 
Xarxa de sanejament     520,00 € 2.080,80 €
 Directe a EDAR      260,00 € 260,00 €

La renovació d'una autorització merita una taxa del 50% de la corresponent a una nova autorització, i la transmissió d'una vigent del 80%.

Consulti l'import del cànon de l'aigua a la nostra aplicació.

 

Gestió de residus

Acte requerit Taxa
Informe i avaluació de projectes d'activitats de tractament o valorització de residus especials

1.143 € per projectes de menys de 601.012,10 €.

1.943,05 € per projectes a partir de 601.012,10 €

Informe i avaluació de projectes d'activitats de tractament o valorització de residus NO especials

686,25 € per projectes de menys de 601.012,10 €.

1.142,95 € per projectes a partir de 601.012,10 €
Informe i Avaluació del projecte de petit valoritzador o emmagatzematge de residus inerts o no especials. 229,05 €
Informe i Avaluació del projecte de gestió de residus per aprofitament de residus a l'agricultura o l'ecologia. 229,05 €
Inspecció d'instal·lacions autoritzades per a la gestió de residus. 190,70 €
Tramitació d'expedients d'inscripció i anotació de modificacions en el Registre de productors de residus industrials 29,40 €
inscripció de vehicle en el Registre de Transportistes de Residus 37,90 €
Supervisió del full d'importació i expedició de transport de residus 68,75 €
Fitxa d'Acceptació de Residus o Subproductes 50,60 €
Transport de residus (Full de Seguiment) 2,30 €

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .