Residus de la Construcció

Al llarg de les activitats desenvolupades en els processos constructius: demolicions, preparació del terreny, excavacions i preparació de fonamentacions i estructures, i les diferents etapes dels processos constructius fins l'acabat de l'edifici; es generen diferent tipologies de residus que han de ser gestionades seguint les reglamentacions vigents i les obligacions que d'elles es deriven, tant europees com estatals, autonòmiques i locals.

La llei de residus i les disposicions, que en relació a la gestió dels residus de la construcció han estat aprovades, determinen la necessitat de planificar la generació, gestió interna i aprofitament dels residus que es generen. Aquestes obligacions requereixen, entre d'altres, que els productors de residus de la construcció preveguin la segregació en origen, al menys, dels següents Residus de la Construcció si es superen els volums de residus següents:

 • Formigó (80 t)
 • Materials ceràmics (40 t)
 • Metalls (2 t)
 • Vidre (1 t)
 • Plàstics (0,5 t)
 • Paper i/o Cartró (0,5 t)

Per a garantir i procedimentar com es gestionaran els residus al llarg de tot els procés constructiu, el contractista presentarà un Pla de Gestió dels Residus de la Construcció que estima generarà, pla que serà aprovat per la direcció facultativa i acceptat pel promotor i incorporat a la documentació contractual de l'obra.

Contingut del Pla de Gestió de Residus de la Construcción:

La correcta planificació de les actuacions de gestió implica una primera identificació dels residus que hom preveu generar i el seu volum, el que s'hauria de fer al llarg de les etapes de preparació del projecte per a incorporar els principis de minimització de la toxicitat dels residus generats i la reducció de la seva generació, gràcies a la selecció de materials a utilitzar a l'obra i el disseny de les seves característiques.

Una vegada s'han identificat els residus que hom preveu generar i classificat d'acord amb el Catàleg de Residus Europeu (CER) es poden definir les actuacions que es proposen per a la seva correcta gestió, mesures que passaran per:

 • Activitats de formació i informació al personal d'obra.
 • Actuacions de seguiment d'adquisicions de materials.
 • Mecanismes de control de la quantitat de residus generats (inventari i seguiment).
 • Procediments emprats per a la separació en origen dels residus: localització de les àrees d'aportació i emmagatzematge temporal i senyalització.
 • Actuacions previstes de reutilització o reciclatge "in situ" dels residus generats, p.ex residus petris o demolicions.
 • Selecció dels gestors de residus, atenent al tractament que ofereixen, prioritzant la valorització sobre l'eliminació.

Tots els procediments hauran de ser documentats per tal de, finalitzada l'obra, demostrar la destinació donada a cada un dels residus que s'han presentat al llarg de la seva realizació.

Donat que el Pla de Gestió de Residus de la Construcció formarà part de la documentació contractual aplicable a l'obra, és aconsellable que incorpori les propostes de modificacions que es considerin oportunes en diferents documents del projecte, com són: els seus Plecs de Condicions, la documentació gràfica que mostra l'evolució de l'obra i els continguts específics dels programes de formació als treballadors.

COMEI li pot oferir molt més que la preparació d'aquest document, gràcies a la seva experiència en la gestió de residus i en obres de construcció, estarem al seu costat per a garantir una correcta gestió dels residus així com, actuant des de l'inici del disseny de l'obra, una reducció dels costos associats a aquesta.

Comentaris

Aprofitament d'àrids reciclats

Per a promoure la utilització d'àrids reciclats a la construcció, l'Agència de Residus convoca, anualment, ajuts dirigits a empreses públiques i ens locals per a incentivar l'ús d'aquests amb marcatge CE. D'aquesta forma es vol incentivar el reciclatge del residus de la construcció.

Si necessiteu informació, contacteu amb nosaltres i li ajudarem a tramitar els ajuts o oferir el seu producte als possibles usuaris del mateix.

Cliqueu aquí per rebre més informació.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .