Plans d'Emergència

A través de l'elaboració dels plans d'emergència contribuïm a prevenir, actuant i planificant abans que es produeixin, danys provocats tant pels fenòmens naturals com tecnològics a les persones, els bens i el medi ambient . Els plans d'emergència es converteixen així en una eina preventiva, gràcies a la qual, els nostres clients conviuen amb els riscs ambientals i tecnològics als que estan sotmesos, disposant d'eines de planificació, informació i actuació ajustades a les seves necessitats.

Cal preveure les actuacions necessàries de protecció i gestió de les situacions de crisi, disposar les respostes adequades per fer el que es necessari en els moments en els que els riscos es materialitzen i dur a terme les actuacions de protecció de les persones, els bens i el medi ambient de la forma més adequada per a minimitzar els impactes d'aquestes situacions i afavorir una ràpida recuperació de la normalitat.

Finalment, contribuïm a la recuperació de les àrees afectades per les catàstrofes: Incendis, Inundacions, Nevades, Fuites..., ocasionen danys que caldrà recuperar i fer el seguiment per a garantir que les mesures adoptades són les adequades o introduir els canvis adequats per a reconduir la recuperació.

COMEI ofereix, per tant, una visió de conjunt de les situacions d'emergència, que permet que els Plans d'Emergència Municipals puguin comptar amb l'homologació per part de les autoritats de Protecció Civil i amb el seu reconeixement, afavorint una correcta actuació de tots els equips i la integració dels Plans d'Autoprotecció de tots els Establiments que, en el territori municipal poden ser afectats per la situació d'emergència, posant a disposició de la resposta a l'emergència tots els recursos disponibles.

Més informació...: 

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .