Plans d'Autoprotecció

Totes les activitats que conviuen a àrees amb riscos considerats en els Plans d'Emergència de la Generalitat de Catalunya i que poden patir les seves conseqüències o ser les seves iniciadores, hauran de disposar, de Plans d'Autoprotecció pels Riscs que els hi correspongui: Incendis, Nevades, Accidents Químics, Moviments Sísmics, Contaminació Marina o Inundacions. D'aquesta forma es garanteix una millor coordinació amb els mitjans de Salvament de la Generalitat i es poden minimitzar els efectes. Aquesta obligatorietat es farà efectiva a partir de 7 de gener de 2011 per aquelles instal·lacions que puguin ocasionar més danys o quina vulnerabilitat sigui més elevada, la resta d'instal·lacions, llistades també a la legislació aprovada pel Govern de la Generalitat, tenen de termini fins el 7 de juliol del mateix any per adaptar-se, una vegada ha estat aprovat i publicat el Decret 82/2010.

S'està treballant en una proposta de Decret que permetria, en el cas de les activitats i centres d'interés per a la protección local (annex C del Decret 82/2010) prorrogar la presentació del Pla d'Autoprotecció sempre que es compleixin determinats requisits:

 • a) que les dificultats conjunturals li impedeixen presentar el pla d’autoprotecció
 • b) que disposa de les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació en supòsits d’emergències derivades de la normativa de prevenció de riscos laborals
 • c) que les condicions de l’activitat o centre són suficients per assegurar el compliment de les obligacions que concreta l’article 4.1.a) del Decret 82/2010.
 • d) el compliment de la resta d’obligacions derivades de la normativa sectorial d’aplicació al centre o establiment corresponent

Aquesta pròrroga ha de sol·licitar-se a l'Ajuntament corresponent.

Per altre banda, la proposta de modificació aclarirà, si finalment és aprovada que els Plans d'Autoprotecció de les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives i els plans dels establiments públics amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones sempre i quan estiguin ubicats en terrenys forestals, s’han de regir en la seva elaboració, tramitació, contingut, implantació, revisió i simulacres per tot allò que disposa el Decret 82/2010.

Aquests plans, que fins ara estaven desenvolupats, normalment, pel cas del risc d'incendis circumscrits a la pròpia instal·lació, i eren incorporats en els procediments dependents de la Seguretat o la Prevenció de Riscos Laborals, amb la nova normativa hauran de ser ampliats:

COMEI ofereix als responsables d'aquests centres, l'assessorament i la col·laboració necessària per a garantir una resposta eficaç en contra d'aquests sinistres; elaborant, implantant i millorant els Plans d'Autoprotecció.

Amb els Plans d'Autoprotecció els nostres clients coneixen els riscs als que estan sotmesos, identifiquen els seus recursos i punts més vulnerables, i són capaços de defensar-se d'aquests de forma adequada, guarint a la població afectada i evitant danys al medi ambient i costos econòmics, que gràcies als ajuts econòmics que s'ofereixen poden ser rescabalats.

El Pla d'Autoprotecció presentará el contingut següent:

 1. Identificació de les instal·lacions: Inventari, anàlisi i avaluació del risc
  • Identificació i dades de contacte de la instal·lació
  • Emplaçament i entorn
  • Vies de comunicació i aproximació
  • Descripció de la instal·lació
  • Personal i Organització
  • Anàlisi de risc
  • Plànols
 2. Autoprotecció: Inventari i descripció dels mitjans i mesures existents:
  • Mitjans materials disponibles
  • Mitjans humans
  • Mesures de correcció i autoprotecció existents
  • Plànols
 3. Manual d'Actuació
  • Classificació de les emergències plausibles
  • Equips d'Emergència, organització dels equips actuants
  • Actuacions previstes per a cada situació d'emergència
  • Fitxes d'actuació
  • Integració en plans locals, municipals, sectorials i territorials
 4. Implantació, Manteniment i Actualització
  • Responsabilitats i Organització
  • Programa d'implantació, formació i informació
  • Exercicis i simulacres programats
  • Programa de manteniment
  • Actualitzacions
 5. Annexos

El grau de desenvolupament i profunditat en el tractament de cada un d'aquests apartats dependrà de la incidència d'una possible emergència.
Si el seu pla d'autoprotecció no cobreix les seves expectatives, no ho dubti, posi's en Contacte amb nosaltres

Més informació...: 

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .