Mediació Ambiental

La Mediació Ambiental és un procés informal que té com objectiu arribar a un acord entre parts amb punts de vista i objectius diferents en relació a la resolució de conflictes en els que el medi ambient està implicat.

Amb la mediació Ambiental les parts implicades es reuneixen amb una persona neutral que els ajuda en la negociació de les seves diferències. No existeix una reglamentació específica, com succeeix en altres disciplines que determini la seva existència o la validesa dels acords, es tracta doncs d'una alternativa voluntària independent als processos legals i reglamentaris tradicionals. En ella el mediador no pretén determinar qui és el que té un punt de vista legalment correcte ni és ell qui determina què ha de fer cap de les parts. A la mediació no es perd, per cap de les parts, el poder de decisió final però en el decurs d'aquesta es busquen activament les vies de resolució dels conflictes ambientals.

L'objectiu de la mediació es establir punts d'acord.

D'aquesta forma, el paper del mediador es dirigir les converses entre les parts de forma serena i racional, evitant els obstacles que limiten la seva comunicació. Un aspecte de transcendental importància és identificar els elements sobre els que es pot edificar l'acord final i aclarir, amb l'aportació d'informació complementària independent i reconeguda, les possibles discrepàncies en la informació de base emprada. No pot oblidar-se que el medi ambient és una disciplina científica on, més enllà de l'especulació, es troba el coneixement científic.

La mediació ambiental és un procediment de resolució de conflictes en la gestió dels recursos naturals que funciona gràcies a la imparcialitat del mediador i l'ambient de comunicació que aquest encoratja per aconseguir una discussió oberta de tots els punts de desacord  sense que cap d'ells estigui vetat. La exposició dels punts de vista de les parts permet arribar a punts d'acord entre aquestes i aconseguir que cada una aporti les vies de resolució, a partir de l'exposició oberta de les diverses opcions possibles.

Per tant, la mediació ambiental permet un estalvi del temps i diners necessaris en el litigis legals i, fins i tot en el cas d'haver arribat als tribunals de justícia, obtenir acords extrajudicials acceptats per totes les parts, facilitant la restauració de la confiança i la comunicació i obtenint l'acord per la decisió personal de les parts.

Exposar punts de vista, detectar punts d'acord i desacord, resoldre els dubtes, construir l'acord

La mediació pot suposar la necessitat d'una o vàries sessions a les que, després d'exposar el funcionament de la mediació i les regles bàsiques a seguir, cada part exposa el seu punt de vista en presència del mediador, l'origen de les diferències i la seva proposta de solució. En determinats casos, i per a facilitar l'ampliació dels respectius punts de vista, cada part es pot reunir en privat amb el mediador que, ordenada la informació podrà identificar l'origen del conflicte i viaualitzar vies de resolució.

En determinats casos, si és necessari, caldrà proposar anàlisi, estudis detallats i aportacions expertes per part de persones independents acceptades per les parts, que complementaran la informació disponible per totes les parts i permetrà acostar els raonaments i reforçar-los amb dades obtingudes de forma específica.

Amb les dades i punts de vista aportats es poden proposar noves sessions d'acostament fins que s'arriba als acords definitius o, malgrat els intents efectuats es determina que la mediació no està tenint els efectes desitjats i per tant és abandonada.

Arribar a un acord per mediació evita costos judicials

És important que les parts en conflicte vegin la importància que té arribar a un acord extrajudicial, donat que aquest no té cap figura legal que el reconegui, tant sols amb el veritable convenciment del seu valor pot donar-se-li la seva importància. És per tant necessari que les parts preparin adequadament l'acte de Mediació Ambiental, tal i com el mediador els orienti.

Aquesta preparació inclou:

  1. Reunir i tenir preparats els documents que suporten el punt de vista particular
  2. Ordenar temporalment les actuacions efectuades fins el moment i els seus efectes
  3. En cas de dubtes, el mediador pot ajudar-li a obtenir informació o documentació important per a la mediació
  4. No lliuri documents originals mai. Tots els documents aportats han de ser còpies i es registraran i numeraran per a la seva ràpida localització en el procés
  5. No tingui problemes per aportar documentació confidencial, el mediador guardarà la confidencialitat d'aquesta informació. Quanta més informació pugui aportar més informació tindrà el mediador per a dirigir-vos cap l'acord final. El mediador està de part seva, el seu objectiu és que l'acord final el beneficiï (tant a vostè com a les altres parts).
  6. Estigui preparat per escoltar opinions diverses, de vegades diametralment oposades, si és el cas, manifesti-ho al mediador per tal que pugui resoldre les diferències i analitzar els diversos punts de vista. No magnifiqui la seva oposició davant de les altres parts, possiblement ja saben que pensa el contrari i no cal exacerbar els ànims
  7. Recordi que no està davant d'un tribunal, per tant pot arribar a acords de forma més oberta, creativa i col·laborativa.
  8. Prengui's el temps que necessiti per a pensar, meditar o obtenir més informació, no dubti en indicar-ho. El procés de mediació requereix de meditació i anàlisi de nova informació i no cal decidir les coses immediatament.
  9. L'objectiu de la mediació és arribar a solucions conjuntes amb l'ajut del mediador, que no està de cap de les parts, per tant intenti que la conversa sigui productiva i doni l'oportunitat a tots els implicats (fins i tot el mediador) de reflexionar sobre els seus punts de vista
  10. No forci un acord a contracor, si no està convençut d'haver trobat la resolució al conflicte, no faci veure que és així, tard o d'hora s'ho retraurà i la mediació no haurà assolit els seus objectius

Si té qualsevol qüestió, pregunti, no permeti que els dubtes malmetin la mediació

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .