Manteniment d'Instal·lacións de combustió de sòlids (Fusta, Llenya, Estella i Pèl·lets)

Les llars de foc i calderes de combustió de sòlids han de comptar amb un programa de manteniment que permeti mantenir la seva eficiència en la combustió de la biomassa amb la que s'alimenta i ho faci de forma segura. Entre els elements més importants per aconseguir una correcta combustió de la fusta destaca el flux de gasos, tant d'entrada com de sortida. Tant la ventilació de la sala a la que es troba la caldera o llar de foc, com l'estat de la xemeneia de sortida dels fums, permetran una aportació correcta d'oxigen, tant per afavorir la correcta combustió com per a evitar l'acumulació de gasos tòxics, i el tiratge de la llar de foc o cremador, afavorint el màxim aprofitament de l'energia obtinguda.

Recordi que el tiratge de la xemeneia és un conducte que el comunica amb l'exterior, per tant, quan no utilitzeu la xemeneia, mantigueu el registre tancat, evitareu pèrdues innecessàries de calor.

La instal·lació d'una malla a la sortida de la xemeneia evitarà que puguin nidificar o entrar ocells i apagarà les guspires que poguessin produir-se evitant els incendis.

La neteja de la xemeneia ha de fer-se, al menys una vegada a l'any, abans de l'inici de la temporada d'utilització, o en finalitzar aquesta. És aconsellable fer una neteja de la xemeneia de les llars de foc desprès de cremar entre 3 i 4 tones de llenya, però aquesta freqüència serà major com més humida i resinosa sigui la fusta emprada.

Si la seva llar de foc fa molt fum i aquest rebufa a l'interior de l'habitatge pot ser degut a un mal tiratge, originat per la reducció del diàmetre del conducte d'evacuació del fum per l'acumulació de sutge a les parets. El sutge s'origina per la combustió incompleta de la fusta, els quitrans derivats de la combustió amb manca d'oxigen o per la presència d'aigua o reïnes a la fusta s'adhereix a les parets de la xemeneia i aglutina les cendres i quitrans que formen el fum.

El sutge presenta també un risc addicional per a la seguretat de les persones i els edificis, doncs essent molt inflamable és responsable de molts incendis a les xemeneies a més d'atacar les seves parets, degradant-les, conseqüència d'això s'esquerden fins que es trenquen. En algunes ocasions el sutge actua com argamassa a la xemeneia i al retirar-lo aquesta perd solidesa.

Contacti amb una empresa especialitzada d'escura-xemeneies o utilitzi, de forma preventiva els escura-xemeneies químics, com Mix-Hollin, quina combustió allibera gasos oxidants que actuen sobre el sutge, desfent-lo i transformant els quitrans no cremats en diòxid de carboni i aigua.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .