IPS, Inf.Preliminar

L'aprovació del Real Decreto 9/2005 ha definit els continguts de l'informe preliminar sobre la situació del sòl de les activitats potencialment contaminants del sòl.

Des de COMEI portem molts anys elaborant els informes que permeten definir la situació dels Sòls per a empreses promotores o propietaris de sòls industrials, amb l'objectiu de valorar la seva adquisició, valoració o la realització d'altres transaccions comercials.

Els informes sobre la situació del sòl identifiquen les característiques de les activitats efectuades sobre la parcel·la analitzada i les del seu entorn, descrivint els productes emprats i produïts i les condicions del seu emmagatzematge y transport.

La informació aportada per l'informe preliminar permet que la propietat conegui els riscos als que està sotmesa i planifiqui les actuacions de millora adequades per aconseguir la minimització dels seus efectes.

Una vegada efectuat l'estudi dels usos anteriors susceptibles d'haver afectat la qualitat del subsòl i de les activitats de l'entorn, es procedeix a definir el risc d'afectació a partir de la identificació dels productes emmagatzemats i manipulats en l'establiment, comprovant i certificant que compleixen les condicions exigides per a evitar l'afectació, i que es disposa dels procediments o mecanismes de control que permeten la detecció de situacions que podrian ocasionar la contaminació del sòl o les aigües, responent activament en front d'aquesta situació.

Una vegada han estat identificats els elements que poden suposar un risc potencial de contaminació del sòl, i analitzades les seves propietats físiques i geològiques, s'estableix el risc de contaminació. Si l'informe estableix que el sól pot estar contaminat pot ser necessària una Investigació més detallada, i es proposen les mesures d'actuació més adequades, per a mantenir el sòl en el seu estat natural i evitar la contaminació de les aigües o recondicionar-ho, proposant el Tractament més adequat segons les tecnologies de tractament disponibles en el mercat.

En qualsevol dels casos li assessorem sobre les accions a seguir i els costos o beneficis que aquestes poden tenir.

Si necessita el nostre assessorament, faci'ns-ho saber, i li ajudarem en tot el procediment administratiu y tècnic.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .