Investigació

COMEI disposa de l'experiència professional i les capacitats tècniques per a la investigació i descontaminació d'emplaçaments amb substàncies petrolíferes i productes perillosos.

Li oferim diferents serveis en aquesta àrea; des de la investigació preliminar de l'emplaçament fins la descontaminació del subsòl i les aigües subterrànies. Amb una gran experiència en l'anàlisi i la caracterització dels contaminants presents en el sòl i les aigües subterrànies, seleccionem i dissenyem les accions necessàries per aconseguir la ràpida i completa descontaminació dels emplaçaments afectats per abocaments puntuals o per la presència generalitzada de contaminants perillosos.

COMEI identifica els contaminants presents i analitza l'impacte ambiental que poden

ocasionar sobre el medi, a travès de l'anàlisi dels riscos que la seva presència i mobilitat pot ocasionar sobre l'entorn i la població.

Un equip de científics, tècnics, advocats i enginyers col·laboren per aconseguir una visió interdisciplinar de les causes i efectes de la contaminació i en el desenvolupament de la solució més adequada des del punt de vista tècnic, legal i econòmic pel client, responent tots els dubtes que poden presentar-se i acompanyant-li davant l'administració per a garantir la seva completa satisfacció.

L'experiència dels col·laboradors de COMEI inclou la biologia aquàtica i terrestre així com l'anàlisi, la modelització i el mostreig de la qualitat de l'aire, les aigües i els ecosistemes; l'assessorament legal i administratiu i la gestió ambiental de l'organització. La capacitat d'aquest equip interdisciplinar permet una investigació eficient dirigida a solucionar la presència de contaminació en qualsevol medi.

A continuació s'indiquen algunes de les activitats que COMEI dur a terme:

 • Investigació d'emplaçaments i diagnosi
 1. Diagnosi Preliminar de l'Emplaçament
 2. Investigació d'abocaments de contaminants al sòl o les aigües
 3. Delimitació horitzontal i vertical de l'extensió de la contaminació en l'aigua subterrània i el subsòl
 4. Caracterització litològica i hidrogeològica de l'emplaçament
 5. Determinació de la concentració de contaminants en el subsòl
 • Caracterització i Diagnosi de la zona No-Saturada
 1. Anàlisi químics del sòl i dels gasos presents
 2. Sondeig, mostreig i anàlisi de sòls per a usos específics
 3. Investigació geotècnica, mostreig i anàlisis

 • Diagnosi de la Contaminació de les Aigües Subterrànies
 1. Instal·lació de pous de control i piezòmetres
 2. Proves de bombeig
 3. Anàlisi químics d'aigües subterrànies
 4. Investigació in-situ de permeabilitat de l'aqüífer
 5. Modelització del transport de substàncies quimiques dissoltes i del moviment de les aigües subterrànies
 • Disseny, Desenvolupament i Operació de Tècniques de Descontaminació i Tractament de Sòl.
 1. Rases de bombeig i Pous d'extracció y/o reinjecció
 2. Barreres hidràuliques
 3. Extracció de vapors, venteig i bioventeig de sòls i oxigenació
 4. Rentat de sòls per separació física i química de la fracció contaminada
 5. Excavació i separació de materials contaminats pel seu dipòsit controlat
 6. Bioremediació
 7. Encapsulació
 8. Solidificació i estabilització
 • Tractament d'Aigües Subterrànies
 1. Air Stripping
 2. Adsorció en Carbó Activat
 3. Tractaments biològics (fangs activats, llacunes d'aireació, biodiscs...)
 4. Tractaments químics (neutralització, oxidació, coagulació, precipitació ...)
 5. Tractaments físics (equalització, flotació, separació per gravetat...)
 • Anàlisi Físics i Químics
 1. Desenvolupament de protocols i procediments de mostreig i anàlisi
 2. Desenvolupament de serveis d'anàlisi in situ per laboratoris de camp.
 • Assistència legal
 1. Identificació i extracció de les normes aplicables a les actuacions
 2. Auditoria del compliment amb tota la legislació ambiental vigent
 3. Coordinació amb les administracions competents
 4. Redacció i preparació de documentació per a les administracions (permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions, plans de descontaminació, obtenció d'ajuts i subvencions...)
Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .