Gestió de Residus

La Gestió del Residu inclou el conjunt de recursos tècnics, humans i operatius que es posen a disposició de la seva organització per a optimitzar la forma en que es produeixen, manipulen, transporten i tracten els residus generats per l'activitat

Com empresa dedicada a la Gestió Ambiental, COMEI posa al seu abast la possibilitat de comptar amb el nostre assessorament per tal de minimitzar els costos i riscos associats a la gestió dels residus generats per la seva activitat.

Els clients disposen del nostre servei de Gestió de Residus, consistent en:

  • Identificació dels Residus d'acord amb la Legislació Vigent: Tots els residus generats per l'activitat són caracteritzats d'acord amb el CER.
  • Tramitació de l'Alta en el Registre de Productors de Residus si aquesta es necessària per la tipologia dels residus o l'activitat desenvolupada.
  • Gestió dels mecanismes de control intern dels residus: Minimització de la seva producció, Emmagatzematges intermedis, Temps màxim de magatzematge.
  • Classificació, transport, valorització i tractament dels residus, emprant aquelles instal·lacions més adequades a la tipologia, volum i característiques del residu generat.
  • Gestió Documental de la Gestió dels Residus: Registres obligatoris, Tramitació de la Fitxa d'Acceptació, Fulls de Seguiment.
  • Declaracions obligatòries: Elaboració de Programes de minimització de residus Perillosos i de les Declaracions de Residus d'Envasos i Embalatges, Anuals de Residus Industrials

Els Clients de COMEI disposen d'un assessor personal per a la seva gestió de residus, que els hi permet comptar amb ell per a resoldre tots els dubtes relatius a la gestió dels seus residus i l'assistència en cas d'inspeccions de l'Agència de Residus de Catalunya.

Si la seva és una activitat del sector industrial, amb la nostra col·laboració podrà millorar la gestió dels residus que es produeixen, disposar dels registres de gestió necessaris i d'informació, sempre actualitzada sobre la destinació més adequada dels residus que genera.

En el sector de la Construcció, on la diversitat dels residus varia molt al llarg de l'execució de les obres, comptar amb nosaltres li permetrà comptar amb un únic interlocutor per a resoldre la gestió dels diferents residus que es pugui trobar: Constructores, Promotores i Empreses d'Obres Públiques ja compten amb nosaltres per que li gestionem els residus que es presenten a les seves activitats. Des de COMEI assistim a la direcció d'obra i a les empreses constructores al llarg de les diverses etapes de planejament i execució de l'obra: des de la preparació del Pla de Gestió dels Residus de la Construcció, d'acord amb el Real Decret 105/2008 i la normativa específica derivada dels Decrets 201/1994 i 161/2001, encara vigents; fins al suport al llarg de l'obra, amb actuacions formatives i de conscienciació del personal implicat en el procés de gestió dels residus i afavorint les condicions per que aquesta es faci de forma adequada i seguint els canals legalment establerts.

Un aspecte especial és la consideració d'actuacions a antigues instal·lacions industrials, amb la posible presència de Sòls Contaminats que cal que siguin sanejats abans de dur a terme noves promocions del sòl. Conèixer per avançat la presència de possibles contaminants al subsòl permet una millor planificació dels treballs i de disseny de les unitats d'obra, que tinguin en compte les anàlisi i operacions de descontaminació necessàries per obtenir un producte final que ofereixi la qualitat i seguretat ambiental que els posteriors usuaris necessitaran.

Més informació...: 

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .