Gestió de l'Aigua

La correcta gestió de l'Aigua permet l'aprofitament sostenible dels recursos hídrics. Des de COMEI apostem per una millor utilització de l'aigua proposant, dissenyant i executant projectes que permeten una millor Gestió de les Aigües.

Per Gestionar adequadament les aigües és necessari:

 • Identificar les fonts d'abastament:
  • Analitzar la seva qualitat i quantitat disponible, garantint que en tot cas es mantindran els cabals necessaris per a mantenir la seva qualitat ecològica, el que es coneix com "Cabals Ecològics". L'aplicació de criteris biològics, com són el càlcul de l'Índex Biològic de qualitat de les aigües superficials, permet un pas més enllà que la simple analítica físico-química de les aigües
 • Actuar sobre la distribució i condicionament de l'aigua:
  • Identificant les millores necessàries a les xarxes d'abastament, per a evitar la pèrdua de la seva qualitat o les fuites.
  • Racionalitzant el consum, aplicant mesures concretes d'Estalvi a cada punt de consum, afavorint tècniques de reutilització i reciclatge de l'aigua per als diferents usos.
  • Identificant el Tractament d'Aigua més adequat per a cada necessitat.
 • Minimitzar els danys ambientals:
  • Millorant les tècniques de Depuració adequades per a cada tipologia d'aigua residual i seleccionant aquelles que permeten la reutilització o la reincorporació a les lleres en condicions que no malmetin els ecosistemes aquàtics
  • Identificant les afectacions a les aigües, ocasionades per captacions o abocaments incontrolats i analitzant la pèrdua de qualitat, tant química com biològica
  • Protegint a les poblacions, les infraestructures i els equipaments dels efectes de les inundacions a traves de l'elaboració, implantació i manteniment del Pla d'Emergència per Inundacions i els Plans d'Autoprotecció.

COMEI és el seu aliat en la conservació de les aigües, tant les administracions públiques, com les empreses privades compten amb el nostre assessorament:

 • Restauració de rius i riberes millorant la qualitat ambiental de l'ecosistema.
 • Anàlisi de la qualitat físico-química dels abocaments per laboratoris acreditats
 • Anàlisi dels efectes, a partir del Càlcul dels Índexs Biològics (BiLL, FBiLL, IBMW o BMWPC) a les aigües superficials.
 • Anàlisi de xarxes de consum
 • Projectes de Reutilització i Reciclatge de les Aigües i Abocament "0".
 • Disseny de Sistemes de Depuració biològics i Terciaris
 • Millora del funcionament de les Depuradores.
 • Descontaminació d'Aqüífers
 • Tramitació de les autoritzacions de Captació i d'Abocament, DUCA...
 • Gestió de Comunitats d'Usuaris de l'Aigua i de Regants

Posi's en Contacte amb nosaltres per a rebre més informació

Referències

 • Estudis i Informes pericials per a l'Agència Catalana de l'Aigua (confidencials)
 • Pla Director d'Abastament de:
  • Ajuntament d'Alins
  • Ajuntament d'Alt Àneu
  • Ajuntament de Baix Pallars
  • Ajuntament d'Espot
  • Ajuntament de Guingueta d'Àneu
  • Ajuntament de Soriguera
  • Ajuntament de Vall de Cardós
 • Estudi d'Inundabilitat de:
  • Norís
  • Tor
  • Caldes de Montbui
 • Legalització d'Abastaments
  • Comunitat d'Usuaris d'Aigua (Regants) de la Noguera de Cardós i tots els seus Afluents.
  • Comunitat d'Usuaris d'Aigua (Regants) de Tírvia.
  • Abastaments d'aigua de boca dels pobles d'Alins.
  • Abastaments d'aigua de boca de la Guingueta d'Àneu.
 • Depuradores
  • ACC
  • Sant Miquel del Fai.
  • SETELSIS.
  • Sector Pou Nou (Canyelles).
  • Millores de la depuradora d'Oriol Badia.
Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .