Formulari de Càlcul del Cànon de l'Aigua

Introdueixi les següents dades per calcular el Cànon de l'Aigua per l'any 2012: segons la darrera Llei de Pressupostos.
Demanda Química d'Oxígen (DQO):
mg O2/litre (=3*MO/2)
Matèries en Suspensió(MES):
mg/litre
Matèries Inhibidores(MI):
equitox
Sals Solubles(SOL):
µS/cm
Nitrògen Orgànic i Amoniacal(NK):
mg N/litre
Fòsfor Total(PT):
mg P/litre
Cabal:
m3/any

El Cànon corresponent a una DUCA Básica és de :€ per metre cúbic (Pessetes per metre cúbic)

( € anuals).

El cànon calculat amb el present formulari no contempla les possibles reduccions d'aquest ocasionades per producció d'energia, climatització, reutilització d'aigua residual i altres factors de reducció de la càrrega. 
Consulti la taula descriptiva d'aquestes reduccions o demani'ns més informació

Més informació...: 

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .