Eficiència i Estalvi Energètic

L'estalvi i l'eficiència energètica, malgrat ser conceptes molt semblants no han, ni poden, anar separats. En ambdós casos l'objectiu és el mateix, la reducció del consum d'energia, però la rendibilitat de les mesures aplicades són molt diferents. Aplicar les millors tecnologies disponibles per a treure el màxim profit a l'energia és un bon pas per a reduir la despesa energètica, però en molts casos les accions dirigides a evitar els consums innecessaris i superflus tenen un efecte immediat sobre la factura d'energia, amb una inversió molt minsa.

La tecnologia ens ofereix l'oportunitat de modificar el rendiment energètic de molts equips elèctrics: motors, làmpades, condensadors. Amb l'aplicació d'aquestes mesures estem actuant en el camp de l'eficiència energètica. Però, a més, existeixen moltes formes d'aconseguir un estalvi energètic addicional al que ens aporten aquestes mesures tecnològiques d'augment del rendiment. La pròpia tecnologia ens aporta solucions d'estalvi energètic; els detectors de presència o llum que apaguen els llums quan no són necessaris, tant als carrers com a determinades habitacions o passadissos; els reductor de flux lluminós que redueixen la quantitat d'energia consumida per les làmpades quan no és necessària; i moltes altres solucions aportades per ser aplicades dins el camp de l'electricitat, però també en el de la calefacció, la conducció, la indústria...

Però on la tecnologia no arriba, o no és necessari que arribi, pot arribar la ma humana: apagar els llums, desconnectar transformadors carregant en buit o equips domèstics mentre no els utilitzem, millorar les tècniques de conducció o ajustar els termòstats son petits gestos que poden aconseguir estalvis de més del 20% de la factura energètica de les famílies i les empreses.

Des de COMEI impulsem l'aplicació de mesures "comportamentals" d'estalvi energètic sense oblidar les tecnologies que ens poden ajudar a augmentar aquest estalvi i incrementar l'eficiència energètica de la nostra societat.

Per evitar molts consums innecessaris COMEI organitza, participa i col·labora en tasques de formació i conscienciació, tant per a treballadors com per a la ciutadania en general, a través de cursos, jornades o sessions informatives, però també difonent aquests hàbits entre els seus canals de comunicació habituals, com és aquesta mateixa pàgina web, oberta a la participació de totes les persones que ho desitgin. Evitar el malbaratament d'energia i tots aquells consums que no són necessaris és una forma ràpida, senzilla i econòmica de contribució a la reducció de la nostra demanda d'energia.

Però també estudiem, analitzem i proposem les mesures tecnològiques adequades per a estalviar energia, allà on l'acció humana no pot, o és difícil, que arribi. Els estudis i auditories energètiques no poden oblidar que, a més de grans inversions en noves instal·lacions, moltes vegades, lleugeres modificacions poden tenir efectes significatius sense caure en importants inversions, amb períodes de retorn de la inversió molt curts.

No oblidem tampoc que l'eficiència energètica aporta una reducció del consum que es suma a les mesures d'estalvi. La utilització de calderes, sistemes d'enllumenat, motors, aïllaments... són totes elles aportacions efectuades des de la tecnologia per a eliminar consums inútils d'energia, consums que no ens aporten res i que tenen el seu origen en la manca de rendiment dels equips.

Per aquesta raó apostem per tecnologies madures d'estalvi i eficiència energètica que ja estan a disposició de tots gràcies a les noves tecnologies de control i automatització de processos i la incorporació a les nostres vides de tecnologies més eficients.

Més informació...: 

Comentaris

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .