Depuració

COMEI ofereix serveis de consultoria especialitzada en la gestió del cicle de l'aigua a la indústria i les administracions. En el camp de la gestió de les aigües residuals, els nostres serveis inclouen l'assessorament sobre els nivells de qualitat de les aigües abocades al domini públic hidràulic de forma directa o a través d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals externes, i les actuacions necessàries per a complir amb els nivell de qualitat exigits als abocaments.

Des del predisseny de les instal·lacions necessàries fins l'estudi dels efectes dels abocaments sobre el medi receptor, COMEI disposa de col·laboradors amb experiència en l'anàlisi, interpretació, disseny, operació i millora de les instal·lacions i la modelització i seguiment dels abocaments de les aigües tractades.

Abans de portar a terme la inversió que suposa una nova instal·lació han de considerar-se els nivells de qualitat que li seran exigits als abocaments, atenent a la localització i destinació de les aigües, aquesta informació és de vital importància per a la correcta ubicació de les instal·lacions i el seu disseny. COMEI li permet un correcte disseny de les instal·lacions de tractament d'aigües residuals, segons siguin les activitats desenvolupades i la seva mangitut. Participant amb el client en el desenvolupament de la planta de tractament, es porta a terme la determinació de les especificacions tècniques i econòmiques de la instal·lació, fixant-se les condicions d'operació i tractament i dissenyant els elements de control necessaris per a garantir el funcionament, a més de coordinar les accions de sensibilització i formació del personal de la instal·lació i la pròpia planta depuradora.

A la gestió integral del cicle de l'aigua, subministrar l'aigua que requereix cada procès permet, a més una millora en els seus rendiments i una reducció del costo global de l'aigua, obrint vies per a procedir a estudis sobre la reutilització o reciclatge de les aigües a la pròpia instal·lació per a diferents usos i el subministrament d'aquestes aigües regenerades a possibles usuaris externs, amb el conseqüent estalvi econòmic.

Tant si les aigües residuals són abocades a una instal·lació de depuració pública o privada, com si la descàrrega s'efectua sobre un riu o una xarxa de clavegueram no connectada a una depuradora, cal dispose del permís d'abocament, pel que serà necessari conèixer el volum i la qualitat de les aigües generades per l'activitat, i comprovar que compleixen els límits de concentració màxima permesa per a cada contaminant, a més de conèixer el risc d'ultrapassar aquests nivels i els efectes sobre l'ecosistema, a través del Càlcul dels Índexs Biològics.

L'abocament d'aigües residuals està sotmès al pagament d'un cànon específic, calculat en funció del volum i qualitat de l'aigua usada i abocada per la instal·lació, Una correcta gestió de les aigües permet reduir el cost d'aquest canon.

Les continues modificacions de la normativa i les variacions de càrrega a les que estan sotmeses les instal·lacions fa que sigui necessari avaluar el grau de compliment dels abocaments a la normativa d'aplicació a cada lloc i moment, per aquest motiu, COMEI disposa d'un servei de seguiment de ls instal·acions i d'assessorament en les diverses situacions que es poden observar. El control del rendiment de la depuradora, de la qualitat dels abocaments, la producció de fangs i dels costos de depuració permeten disposar d'una instal·lació robusta als canvis de qualitat de les aigües a tractar i de les condicions ambientals.

Els canvis en l'entorn de treball de la depuradora obliguen a la realització d'auditories sobre la seva operació, que poden establir-se periòdicament i permetre la millora de les instal·lacions a partir de l'estudi de noves condicions d'operació, descrites en procediments operatius clars quin objectiu és la millora de la qualitat de l'aigua i la reducció dels costos del tractament. Igualment, l'elaboració de plans de millora de les depuradores permeten aconseguir els nivells de qualitat pactats per l'administració cas per cas.

Referències

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .