Declaració Anual d'Envasos

En el cas dels residus d'envasos, la gestió d'aquests ha d'anar dirigida a:

 • Minimitzar el seu pes i volum, el que redueix el seu cost econòmic i ambiental.
 • Recuperar els envasos posats en el mercat per a promoure la seva reutilització
 • Facilitar el reciclatge dels materials que formen part dels envasos
 • Valoritzar els materials que hi són presents per evitar el seu dipòsit en abocadors.

Per a promoure el compliment d'aquests principis es disposa de dues eines administratives:
La redacció de Plans Empresarials de Prevenció dels residus d'envasos i la informació periòdica a l'Administració de les actuacions que les empreses duen a terme per a gestionar els envasos que posen en el mercat.


Plans Empresarials de Prevenció.
Les empreses que en el decurs d'un any puguin generar unes quantitats superiors a les següents de residus d'envasos han de preparar els Plans Empresarials de Prevenció:

 • 250 tones d'envasos de vidre
 • 50 tones d'envasos d'acer
 • 30 tones d'envasos d'alumini
 • 21 tones d'envasos de plàstic
 • 16 tones d'envasos de fusta
 • 14 tones d'envasos de cartró o materials compostos
 • 350 tones d'envasos, amb independència de la seva composició.

Per fer-los cal tenir en compte els respectius Programes de Residus que, tant l'Estat com diverses comunitats autònomes han desenvolupat i aprovat. Per a l'aprovació d'aquests Plans Empresarials, es valora la capacitat dels envasos per a ser reutilitzats, reciclats i suportar una llarga rotació en el mercat, però també la toxicitat dels productes que en formen part de la seva composició, com és el cas de determinats metalls, i la reducció del pes, eliminació d'envasos superflus o quina relació respecte al producte envasat sigui excessiva, les accions que afavoreixen la valorització dels envasos gràcies al seu disseny o composició i la participació de materials reciclats en aquesta també han de ser contemplats. Per a la redacció d'aquests Plans, les empreses compten amb el nostre assessorament.


Declaració d'Envasos
Igual que es fa anualment amb la resta dels residus generats per una industria, els envasadors que posin en el mercat envasos susceptibles de ser gestionats com residus han de lliurar, abans del 31 de març de cada any, la Declaració d'Envasos, a la que es detalla el pes i número d'envasos posats en el mercat i les quantitats de productes envasats; siguin importats o exportats, lliurats a un Sistema Integrat de Gestió d'Envasos o gestionats per gestors de residus autoritzats o altres establiments que els hagin pogut adquirir com a subproducte o per a la seva valorització.
Si vol conèixer si aquesta norma li afecta o vol comptar amb el nostre assessorament permanent en la seva gestió ambiental, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per poder posar al seu abast les eines més adequades per a gestionar adequadament els residus dels envasos del seu establiment.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .