Control de l'energia elèctrica consumida

Tot sistema de gestió, del qual no escapa la gestió energètica, requereix d'un control sobre l'aspecte a gestionar. En el cas de l'energia, la substitució dels actuals comptadors d'energia elèctrica pels anomenats "Comptadors intel·ligents" permetrà un avanç en el control de l'ús de l'energia que duen a terme els consumidors.

No es tracta, només de rebre la factura de l'electricitat al final de mes (o de dos mesos). El comptador intel·ligent ens permetrà conèixer, en temps real el consum elèctric que tenim, gràcies a l'aplicació del "Mesura Intel·ligent" el Control Intel·ligent de l'energia. L'ús d'aquests comptadors ens dirà, amb una freqüència de, almenys, 5 segons, quin és el consum provocat per un equip connectat a la xarxa, el manteniment de la manera de repòs dels productes electrònics, el canvi d'un sistema d'il·luminació per un altre ... de manera que puguem regular el consum i conèixer, en temps real com reduir-lo.

Ja hi ha diversos models en el mercat i el alguns llocs ja s'ha iniciat la implantació de comptadors intel·ligents que poden permetre a l'usuari el control en temps "gairebé-real" del seu consum gràcies als protocols de comunicació oberts i a l'aplicació de l'estàndard ZigBee. Els equips que utilitzen aquest protocol de comunicacions sense fils permeten que l'usuari disposi d'un terminal en el qual reben les dades de consum registrades en el comptador i actuar, de forma, també sense fils, sobre els equips connectats a la seva xarxa interna: termòstats, endolls, interruptors ... tots ells poden ser activats i desactivats des del terminal i tots ells informen del seu estat a l'usuari. El mateix que els possibles equips de generació d'energia que el consumidor responsable tingui en la seva xarxa interna per autoconsum o el balanç net de l'energia injectada a la seva xarxa interna per ser utilitzada a l'exterior per altres consumidors. Alguns comptadors intel·ligents tenen la capacitat per fer lectures bidireccionals, comptabilitzant tant l'energia que entra des de la xarxa de l'empresa distribuïdora com la que s'injecta a aquesta.

Durant l'any 2011 es va iniciar la instal·lació dels primers comptadors intel·ligents a Espanya, però serà durant els propers anys quan aquests s'estendran a tots els usuaris, tant grans consumidors (tarifes 4 i 5) com, als que contracten menys potència, per molts dels quals ja existeix calendari d'aplicació. Per això és molt interessant tenir en compte els plans d'implantació descrits en l'Ordre ITC/3860/2007 que derivats de l'aplicació de les Directives 2006/32/CE del Parlament Europeu i del Consell de 5 d'abril de 2006 i 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 de juliol de 2009, que s'apliquen a Espanya a través del Reial decret 1110/2007 i l'Ordre ITC/3022/2007.

És necessari esperar que m'instal·lin el comptador Intel·ligent per disposar dels seus avantatges com a usuari?

La resposta dependrà de la necessitat de disposar de la informació real del seu consum. Vegem alguns exemples en els que potser no pugui esperar:

  1. Suposem que està interessat en aplicar un Sistema de Gestió Energètica en la seva organització. En aquest cas, l'aplicació de la norma ISO 50.001: 2011 requereix conèixer tant el consum global d'energia com la seva destinació. Disposar d'un comptador intel·ligent i d'un sistema compatible amb ell li permetrà identificar els consums de tots i cadascun dels punts de la seva xarxa interna elèctrica, per tant, el més interessant, a fi de garantir la plena compatibilitat de tots els senyals seria apostar per la instal·lació, a càrrec seu de sistemes de mesura i control que ja siguin compatibles amb l'estàndard ZigBee, i possiblement adquirir un comptador elèctric que ja presenti aquesta capacitat, atès que els proveïdors d'aquests equips de mesura ja ofereixen aquesta possibilitat.
    Aconsellaríem per tant que no esperi que li instal·lin el seu nou equip de mesura i valori la possibilitat d'instal·lar un, o almenys que els equips de control intern ja li ofereixin la possibilitat de beneficiar d'aquest quan ho faci.
  2. Si és un petit consumidor (fins a 15 kW de potència) consulti amb la seva empresa de distribució per conèixer en quin moment tenen previst fer el canvi del seu comptador, que possiblement sigui de lloguer. Tingueu en compte que compten amb un termini que finalitza el 31 desembre 2018 per fer-ho.
  3. Si està analitzant la possibilitat d'instal·lar un equip de generació d'energia elèctrica i autoconsumirla en la seva pròpia xarxa, li interessa conèixer exactament quin és el seu consum durant el dia, tant per dimensionar la seva instal·lació d'autogeneració, com per valorar el seu rendiment, atès que l'energia que cedeixi a la companyia, possiblement se li valori per un preu inferior que la que adquireixi de aquesta. Per aquest motiu li interessa maximitzar l'energia autoconsumida i minimitzar la que es gestionarà com a balanç net. Un correcte disseny, que maximitzi els beneficis per al consumidor, necessita una informació correcta i durant un període significatiu.
  4. Si desitja conèixer en temps real el seu consum energètic i aplicar mesures d'estalvi que li permetin reduir-lo, i observar com ho aconsegueix, possiblement no pugui ni hagi d'esperar a que li instal·lin el seu sistema de mesura energètica de nova generació, com més aviat comenci a conèixer per on se li va l'energia elèctrica, abans podrà començar a estalviar.

Per tant, si és un gran consumidor d'energia (per sobre de 15 kW) o els plans d'implantació de la seva companyia de distribució no seran ràpids, li interessa adquirir un sistema de control del consum energètic. Si voleu comprar el comptador d'energia de subministrament, comprovi que compleixi les especificacions ZigBee. En cas contrari, si no voleu adquirir el seu propi comptador i seguirà amb el lloguer de l'equip de la companyia de distribució, no és necessari que compleixi amb ZigBee; existeixen diversos sistemes que utilitzen pinces amperimètriques connectades a la sortida del seu comptador, i en el cas de tenir un comptador electrònic amb sortida òptica, existeixen models que permeten llegir directament la lectura que fa aquest, així de forma econòmica i fiable, li poden indicar el seu consum energètic, a més de facilitar informació sobre el seu cost econòmic o les emissions de gasos amb efecte hivernacle associades.

Si necessita més informació posis en contacte amb nosaltres.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .