Calendari Ambiental

El quadre següent mostra la programació de les obligacions legals de caire ambiental, i la freqüència amb la que les empreses han d'actuar per a donar informació a les Administracions sobre la gestió que duent a terme.

Tingui en compte que aquest és un quadre general, i per tant, possiblement no sigui el que li aplica directament a la seva activitat. Consulti'ns el seu cas i l'assessorament al respecte:

 

Requisit

Freqüència

Administració

Llicències i autoritzacions ambientals    
Obtenció i renovació de les autoritzacions o llicències ambientals Abans d'iniciar l'activitat, renovant-se cada 8 (Annex I-1) o 12 anys (Annex I-2) Autonòmica o Local
Controls periòdics

Activitats de l'Annex I-1, cada 2 anys

Activitats dels Annexos I-2 i I-3, cada 4 anys

Activitats dels Annexos II i IV, cada 6 anys

 
Control d'emissions a l'atmosfera    
Permís d'emissió de gasos amb efecte hivernacle Diferents períodes d'assignació dels drets d'emissió Estatal
Verificació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle Abans del 28 de febrer de cada any Autonòmica
Notificació de les emissions de gasos a l'atmosfera Anualment Autonòmica

Manteniment dels equips que contenen gasos amb efectes sobre la capa d'ozó (CFC, HCFC, BrFC...).

Implica la gestió dels gasos emesos o les fuites a través de tractadors autoritzats

Anualment Intern

Autocontrols de les emissions de gasos contaminants emesos per focus fixes

Annex A: cada 15 dies

Annex B: segons autorització

Autonòmica
Mesures de les emissions de gasos contaminants emesos per focus fixes

Annex B: cada 2 anys

Annex C: cada 5 anys

Autonòmica
Avaluació dels límits d'emissió del COV Anualment Autonòmica
Inspecció tècnica de vehicles que superin els 25 km/h Segons antiguitat i característiques del vehicle Autonòmica
Control d'abocaments d'aigües    
Permís d'abocament d'aigües residuals a aigües continentals Abans d'iniciar l'abocament, renovant-se segons indiqui la resolució, amb un màxim de 5 anys Administració de la Conca Hidrogràfica
Permís d'abocament d'aigües residuals a aigües marines Abans d'iniciar l'abocament, renovant-se segons indiqui la resolució, amb un màxim de 30 anys Estatal
Permís d'abocament d'aigües residuals a xarxes de clavegueram o EDAR Abans d'iniciar l'abocament, renovant-se segons indiqui la resolució. Local, o a l'ens gestor de la xarxa o l'EDAR
Anàlisi de la qualitat de les aigües residuals Segons indiqui l'autorització, habitualment entre trimestral i anual Administració de la Conca Hidrogràfica
Declaració de Producció d'Aigües residuals Cada 4 anys, en el trimestre anterior a la seva caducitat Autonòmica
Declaració d'Ús d'aigua des de pous, pluvials o cisternes Trimestralment, dins dels vint primers dies de cada trimestre Autonòmica
Resum de la reutilització d'aigües depurades Segons l'autorització Administració de la Conca Hidrogràfica
Programa de manteniment i desinfecció d'instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi Semestral Autonòmica
Control de la generació i gestió de residus    
Declaració de Residus Anual, abans del 31 de març Autonòmica
Descontaminació d'equips amb PCB o PCT amb concentracions superiors a 500 ppm Ha d'estar efectuada abans del 2011 si contenen més de 5 litres o la instal·lació té més de 10 t Tractador de residus
Descontaminació d'equips amb PCB o PCT Abans del termini d'un mes de la descontaminació Autonòmica
Declaració d'equips que continguin PCB o PCT Abans de l'1 de febrer Autonòmica
Presentació de les previsions de descontaminació d'equips amb PCB o PCT Cada 3 anys Autonòmica
Presentació del Pla Empresarial de Prevenció de residus Cada 3 anys Autonòmica
Acreditació del compliment dels objectius del Pla Empresarial de Prevenció Abans del 31 de març Autonòmica
Declaració de residus d'envasos gestionats a través d'un SIG Anual, abans del 28 de març SIG
Declaració de residus d'envasos no gestionats a través d'un SIG Anual, abans del 31 de març Autonòmica
Presentació de l'informe preliminar de situació del sòl Abans de gener de 2007 Autonòmica
Autoprotecció i Protecció Civil    
Plans d'Emergència Municipal

Actualitzacions: ha de ser continuada, per a reflectir els canvis en el municipi.

Revisions: Cada 4 anys

Autonòmica
Pla d'Autoprotecció Cal tramitar-ho abans dels sis mesos des de l'inici de l'activitat i revisar-ho cada 4 anys Autonòmica o Local

Disposar de l'assessorament que li ofereix COMEI li permetrà complir amb totes les tramitacions ambientals que li són d'aplicació, en temps i forma. No ho dubti, posi's en contacte amb nosaltres.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .