Aigües

El desenvolupament de la nostra societat depèn, en gran part de la quantitat i qualitat d'aigua disponible, per això és aquest un dels aspectes ambientals significatius que, des de COMEI gestionem amb més cura.

Per tal de garantir els subministraments, col·laborem amb les administracions públiques (governs local i autonòmic) en el manteniment dels recursos suficients per a abastir a la població, els serveis i la indústria, desenvolupant:

 • Estudis sobre la qualitat de l'aigua, i en especial els estudis sobre els efectes de les captacions i abocament d'aigua superficial sobre els ecosistemes fluvials, amb el mostreig i determinació dels macroinvertebrats presents a l'aigua que permeten el Càlcul dels Índex Biològics d'estat de les aigües i l'estudi de la vegetació fluvial, garantim el compliment de la Directiva Marc de l'Aigua, pel que fa a garantir un bon estat ecològic de les aigües superficials
 • Projectes de restauració i rehabilitació de les lleres i en particular de les activitats efectuades al seu entorn més immediat, com són les extractives i industrials.
 • Investigació i Recuperació de Sols Contaminats, quina afectació sobre les aigües subterrànies les incapacita per poder subministrar a la població, posant en risc la salut de les persones i de l'ecosistema
 • Elaboració dels Plans d'Actuació Municipal per Sequera; destinats a analitzar els recursos disponibles i preveure les accions oportunes per a garantir el subministrament a la població i les activitats que poden veure's afectades econòmicament per les situacions cícliques de manca d'aigua.
 • Redacció de Plans Directors d'Abastaments Municipals, per a determinar la situació actual i l'evolució previsible de les demandes d'aigua, identificant els recursos disponibles i necessaris per donar-li compliment i obtenir-ne fons per a la seva execució.
 • Elaboració dels Plans d'Actuació Municipal per Inundacions; destinats a identificar les àrees vulnerables a les inundacions, el seu període de recurrència i les actuacions preventives i operatives més adequades per a minimitzar els danys, preparant, igualment, els Plans d'Autoprotecció per a totes aquelles instal·lacions més vulnerables, que els hi garanteixi la minimització dels seus efectes sense ocasionar danys a la població o el medi ambient.
 • Millores en les àrees de Gestió d'Aigua per part de les indústries, serveis i la població, a més de fer la Tramitació d'Abocaments i el seu manteniment, proposant mesures d'estalvi que redunden en una reducció de costos derivats del consum d'aigua, la Depuració i l'Abocament:
  • Tractament d'Aigua: Les diferents tecnologies de tractament d'aigua són analitzades per a cada una de les possibles aplicacions, el que permet l'optimització de l'ús del recurs a les necessitats de cabal i qualitat de l'aigua de cada usuari
  • Estalvi: Amb la incorporació de dispositius tècnics o operatius (Procediments, Bones Pràctiques Ambientals...) els nostres clients es beneficien d'estalvis significatius d'aigua i dels costos de l'abocament.
  • Depuració:Des de COMEI li podem assessorar en la selecció del disseny i supervisar la construcció de la seva estació depuradora si li és necessària, per tal de garantir que aquesta s'ajusta a les seves necessitats. Però si en el seu cas, ja disposa d'una Depuradora, podem millorar el seu rendiment, i si és el cas, aconseguir un abocament "0", eliminant els costos d'abocament. Fins o tot, amb la recirculació de les aigües residuals tractades pot aconseguir, a més de garantir el subministrament, estalvis fiscals importants.

Amb el nostre suport vostè garantirà que la gestió de les seves aigües es realitza aplicant els millors recursos disponibles i veurà com el cost d'obtenció i abocament de les aigües es veu reduït de forma significativa, garantint, i demostrant en front de les administracions i la societat en general la seva contribució al manteniment i millora de l'estat de les aigües superficials i subterrànies

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .