Plans d'Emergència Municipals

Tots els municipis de Catalunya poden elaborar els seus Plans Bàsics d'Emergències Municipals, i en determinats casos poden estar obligats a fer-ho.

Des de COMEI, seguint amb la nostra filosofia de servei integrat als nostres clients, ajudem a redactar i implantar els corresponents plans d'emergència municipals, conscients de que per a una correcta implantació és necessari un coneixement del medi, de les activitats industrials i dels efectes, de cada un dels elements sobre els altres.

Atenent a les característiques del municipi pot estar obligat o no a la preparació dels Plans d'Emergència Municipals. Així els municipis amb més de vint mil habitants (20.000 hab), els que sense arribar a aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal i els corresponents plans d'actuació municipal i/o els plans específics pels casos en que estiguin afectats.

En el cas de municipis de menys de 20.000 habitants o que no siguin turístics han de disposar dels plans especials pels riscos que els afectin, i dels que existeix l'homòleg aprovat per la Generalitat de Catalunya (incendis forestals, inundacions, risc sísmic, substàncies perilloses -amb PEE-, transport de mercaderies perilloses, nevades o contaminació accidental de les aigües marines), o els plans d'emergència espcífics per aquells que els hi siguin propis.

El contingut dels Plans d'Emergència Municipal és molt semblant a qualsevol altre Pla d'Emergència.

En primer lloc es dur a terme una descripció del territori i les seves infraestructures (Situació, Serveis bàsics, Orografia, Hidrografia, Població, Climatologia, Activitats econòmiques, Infraestructures i vies de comunicació), de l'anàlisi dels factors de risc i la vulnerabilitat del municipi i de l'organització dels centres operatius de l'Ajuntament i els seus serveis.

Una vegada descrit els mecanismes d'activació i resposta a cada una de les fases de l'emergència (avís, alerta, emergència) es defineixen, a  partir del reconeixement de les infraestructures disponibles en el municipi per a la Protecció Civil i les característiques del medi, els procediments d'actuació en cas d'activació d'una emergència.

El pla no podria ser efectiu si no es vigila la seva implantació, així es procedirà a les activitats de formació i informació de totes les parts que participen d'aquest i el seu manteniment i revisió, incloent els simulacres que calgui per a la seva comprovació.

COMEI ha preparat els Plans d'Actuació o d'Emergència Municipal de diversos municipis.

Més informació...: 

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .