Gestió Ambiental

La legislació i reglamentació ambiental vigent és el conjunt de condicions que des de les Administracions competents s'imposen a les activitats econòmiques desenvolupades per tal de garantir que el seu funcionament no genera impactes ambientals negatius sobre l'entorn. Aquestes condicions es concreten en una sèrie d'autoritzacions, llicències i permisos atorgats específicament per l'autoritat ambiental o obtinguts indirectament per l'administrat a través de la comunicació de l'inici de la seva activitat a l'administració local, autonòmica o estatal.

Amb independència la via per obtenir l'autorització ambiental, aquesta porta associada una sèrie de condicions que s'apliquen a moltes de les relacions de l'empresa amb el seu entorn:

  • l'Ús, Consum i Abocament d'Aigua,
  • la Qualitat del Sòl,
  • la Generació i Gestió dels Residus i els Envasos,
  • l'Ús i Aprofitament d'Energia i la seva Generació i Estalvi,
  • les Emissions de Gasos a l'Atmosfera,
  • la Prevenció d'Accidents i l'Autoprotecció vers situacions d'Emergència endògenes o exòxenes.

En tots aquests casos l'empresa té l'obligació de cumplir amb les condicions que imposa l'Administració, i en molts d'ells, els seus efectes tenen condicions econòmiques, tant en la forma de cànons o taxes com, en cas d'incumpliment, sancions o penes. És responsabilitat de l'empresa comunicar a l'Administració les modificacions que puguin incorporar-se a la seva activitat i que variïn els efectes ambientals de la seva activitat, o aquells que, de forma accidental es puguin generar en un moment donat, tant bon punt en tingui coneixement.

Als efectes econòmics derivats de l'aplicació de taxes, impostos o actuacions costoses per assolir els límits marcats per a cadascún dels aspectes ambientals de l'activitats, s'hi sumen les oportunitats de reducció de la despesa necessària pel seu normal desenvolupament. Les opcions d'estalvi d'energia, aigua o residus es converteixen en una millora econòmica directa per l'empresa, addicional a les aportacions que es puguin fer a través de les diveres subvencions per a la millora ambiental disponibles.

COMEI és el seu servei personalitzat de gestió ambiental

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per conèixer quan pot estalviar amb el nostre servei.

Aprobada la modificación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

ICO Inversión–Emprendetur Empresas Turísticas 2012

El Consejo de Ministros ha aprobado un Convenio de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial para la puesta en marcha del tramo de financiación “ICO Inversión–Emprendetur Empresas Turísticas 2012” destinado a financiar inversiones realizadas por empresas turísticas y dotado con 266 millones de euros.

Vajilla compostable

El uso de vasos, platos y cubiertos de un solo uso es muy frecuente en todo tipo de fiestas, reuniones y celebraciones. Al finalizar, todos los residuos suelen ir a parar, mezclados a los contenedores de residuo general o rechazo. El uso de vajilla compostable, fabricada con materiales biodegradables permite que, tras su uso, pueda ser gestionada como materia orgánica o compostados, al estar fabricada con celulosa o bioplásticos derivados del almidón (patata o trigo).

Usando vajilla compostable, todos los residuos orgánicos y los vasos, y platos u otros enseres utilizados pueden ser recogidos conjuntamente y gestionarlos, ahora sí, como materia orgánica utilizando para ello los contenedores específicos existentes o los compostadores domésticos o comunitarios.

Ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible

L'Ordre AAM/147/2012 modifica l'anteriorment vigent Ordre AAM/251/2011 i adapta les modificaciones introduïdes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions el Decret legislatiu 37/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la revisió que, relativa als ajuts de minimis va fer la Comissió Europea i el Reglament (CE)1698/2005, del Consell, de 20 d

ORDRE TES/81/2012, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental.

Des de l'any 1997 el Departament competent en l'àmbit del Medi Ambient ha convocat diverses subvencions, dirigides a empreses privades i públiques per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental, aquests es van fer extensius, a partir de 2005, a ens locals, les seves associacions i organismes autònoms. Les noves bases que es publiquen s'adrecen, a més a les fundacions i a altres entitats sense ànim de lucre.

Calendari Ambiental

Les relacions de les activitats amb les administracions ambientals locals, autonòmiques o estatals poden resultar farragoses, el calendari d'informes, comunicacions, revisions i actualitzacions que les empreses han de lliurar pot ser la causa de sancions econòmiques que no ens podem permetre. Per aquest motiu posem al seu abast el nostre serveis d'assessorament ambiental personalitzat, amb ell nosaltres ens preocupem que en tot moment la seva activitat compleixi amb els requisits legals que li són d'aplicació, destinant tots els seus recursos a la seva pròpia activitat.

No ho dubti i contacti amb nosaltres.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Gestió Ambiental